Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego

2020-09-03
Zapraszamy do udziału w konkursie na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”
REGULAMIN KONKURSU
Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski
Termin Konkursu: Fotografie WIEŃCÓW należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”.
Uczestnicy Konkursu:
a) Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców (zgłoszenia indywidualne, rodzinne), stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.
Cel Konkursu:
a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.
b) Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
c) Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.
Przedmiot Konkursu:
a) Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy.
Warunki uczestnictwa:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno/) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
b) Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
c) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
d) Każdy wieniec powinien mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, nazwę zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itp.) oraz nazwę sołectwa i gminy do której przynależy.
e) Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do 6 fotografii, w tym: fotografię wieńca
z widoczną wizytówką oraz fotografię wieńca z wykonawcami.
f) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie wieńce dożynkowe, które formą i użytym materiałem nawiązują do tradycji wieńców dożynkowych.
Nie będą oceniane:
- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,
- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.
Komisja konkursowa:
a) Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego
w składzie:
Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,
Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,
Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego,
Elżbieta Milczarska- Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,
Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,
Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,
Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,
Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,
Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski - Referat Promocji i Informacji SP,
Magda Marciniak - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP.
b) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki od 0 - 5 pkt.
b) Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. od 0-5pkt.
c) Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły od 0-5 pkt.
d) Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
od 0 – 5 pkt.
Ocena konkursowa:
a) Fotografie wieńców przesłane do 14.09.2020r. do godz. 15:00 na adres promocja@powiatkutno.eu przez poszczególnych uczestników konkursu – oceny dokona Komisja Konkursowa uwzględniając kryteria oceny.
b) Komisja Konkursowa dokona również oceny wieńców konkursowych w miejscu ich ekspozycji, wskazanym w karcie zgłoszenia do konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykonawcą wieńca, nie później niż do dnia 22 września 2020 roku.
c) Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
i nagrody rzeczowe.
d) Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie
i gadżety promujące powiat kutnowski.
e) Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.
Postanowienia końcowe:
a) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
c) Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
d) Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
e) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
f) Fotografie konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
g) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do:
Referatu Promocji i Informacji lub Tomasza Walczewskiego Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego, tel.: 24/ 355 47 41; e-mail: promocja@powiatkutno.eu
Obraz może zawierać: tekst „Starosta Kutnowski Daniel Kowalik zaprasza wzięcia udziału konkursie "NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO" Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. Fotografie wieńców należy przesłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15. na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu
Ogłoszenie wręczenie nagród nastąpi do 30 września br. Regulamin, Formularz wszelkie pytania dotyczące konkursu udzieli Referat oraz Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Inf. dot. konkursu: 24/355-47-41.

« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.