Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego

2020-08-05

Zapraszamy do udziału w konkursie na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

Termin Konkursu: Fotografie WIEŃCÓW należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

Uczestnicy Konkursu:

a) Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców (zgłoszenia indywidualne, rodzinne), stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

Cel Konkursu:
a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.
b) Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
c) Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

Przedmiot Konkursu:
a) Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy.

Warunki uczestnictwa:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno/) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
b) Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
c) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
d) Każdy wieniec powinien mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, nazwę zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itp.) oraz nazwę sołectwa i gminy do której przynależy.
e) Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do 6 fotografii, w tym: fotografię wieńca
z widoczną wizytówką oraz fotografię wieńca z wykonawcami.
f) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie wieńce dożynkowe, które formą i użytym materiałem nawiązują do tradycji wieńców dożynkowych.

Nie będą oceniane:
- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,
- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

Komisja konkursowa:
a) Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego
w składzie:
Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,
Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,
Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego,
Elżbieta Milczarska- Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,
Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,
Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,
Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,
Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,
Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski - Referat Promocji i Informacji SP,
Magda Marciniak - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP.

b) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki od 0 - 5 pkt.
b) Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. od 0-5pkt.
c) Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły od 0-5 pkt.
d) Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
od 0 – 5 pkt.

Ocena konkursowa:
a) Fotografie wieńców przesłane do 14.09.2020r. do godz. 15:00 na adres promocja@powiatkutno.eu przez poszczególnych uczestników konkursu – oceny dokona Komisja Konkursowa uwzględniając kryteria oceny.
b) Komisja Konkursowa dokona również oceny wieńców konkursowych w miejscu ich ekspozycji, wskazanym w karcie zgłoszenia do konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykonawcą wieńca, nie później niż do dnia 22 września 2020 roku.
c) Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
i nagrody rzeczowe.
d) Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie
i gadżety promujące powiat kutnowski.
e) Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

Postanowienia końcowe:
a) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
c) Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
d) Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
e) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
f) Fotografie konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
g) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do:
Referatu Promocji i Informacji lub Tomasza Walczewskiego Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego, tel.: 24/ 355 47 41; e-mail: promocja@powiatkutno.eu

Z powodu przebudowy strony internetowej więcej informacji na https://www.facebook.com/powiatkutno/


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.