KOMUNIKAT W sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie

2020-10-19

ZARZADZENIE NR 51/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w związku
z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920) oraz w związku z treścią § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 20 października 2020 roku zawiesza się do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 4 - 7.

2. Urzędnicy nie przerywają pracy. We wszystkich sprawach dokumenty i wnioski
do Starostwa można składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu Zaufanego e-PUAP, tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki lub poprzez pozostawienie korespondencji w urnach i skrzynkach wystawionych przed wejściami do siedzib Starostwa przy ul. Kościuszki 16 (wejście od parkingu) i przy ul. Kr. Jadwigi 7.

3. Wykaz telefonów, adresów e-mail oraz adres skrzynki e-puap, za pomocą których interesanci mogą kontaktować się w sprawach urzędowych określa Załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

4. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi właściwych organów. Bezpośrednia obsługa interesantów powinna w miarę możliwości ograniczyć się do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail, e-puap.

5. Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, w sytuacjach niecierpiących zwłoki obsługa będzie odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty
z pracownikiem merytorycznym, co do zakresu i tematu wizyty oraz terminu, z określeniem dnia, godziny i miejsca wizyty. W pomieszczeniu, wyznaczonym do obsługi może przebywać tylko jeden interesant.

6. Interesanci będą poddani czynnościom mierzenia temperatury przez pracownika Starostwa, jak również będą zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy.

7. W sprawach pilnych i nadzwyczajnych dopuszcza się przyjęcie interesantów bez wcześniejszego umówienia wizyty.

§ 2. Do odwołania zostaje zawieszona obsługa kasowa w Starostwie. Wpłat należy dokonywać na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Kutnie określone w Załączniku nr 2.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Kutnie prowadzi wszelkie zadania o charakterze publicznym bez ograniczeń w zakresie kategorii prowadzonych spraw, o których mowa w § 24 ust. 1 i 4 rozporządzenia, przy zastosowaniu zasad określonych w § 1 zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na drzwiach zewnętrznych budynków Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2020 roku.

Wykaz telefonów i adresów e-mail

Sekretariat Starostwa

24 355-47-80
24 355-47-84 fax
starostwo@powiatkutno.eu

Sekretarz Powiatu

24 355-47-40

Skarbnik Powiatu

24 355-47-61

Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu

24 355-47-36

Referat Promocji i Informacji

24 355-47-41

Samodzielne Stanowisko
ds. Obsługi Rady Powiatu

24 355-47-87

Wydział Finansowy

24 355-47-91
24 355-47-95
24 355-47-38

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

24 355-47-37
Kadry 24 355-47-97
Administracyjny 24 355-47-92
kancelaria@powiatkutno.eu

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

24 355-47-31
24 355-47-65
pczk@powiatkutno.eu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

24 355-47-19
24 355-47-86

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

24 355-47-35
24 357-41-11

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodeta Powiatowy 24 355-47-00
Kierownik PODGiK 24 355-47-20
Narady Koordynacyjne 24 355-47-06
Ewidencja Gruntów i Budynków 24 355-47-03
Wydawanie wypisów, wyrysów 24 355-47-17
24 355-47-18
24 355-47-21

Referat Gospodarki Nieruchomościami

24 355-47-15

Wydział Komunikacji i Transportu

Prawa jady 24 355-47-72
Rejestracja pojazdów 24 355-47-71
24 355-47-75
24 355-47-96
Dowody rejestracyjne 24 355-47-78
Kary 24 355-47-57
Transport i odb. pojazdów z parkingu 24 355-47-23

Wydział Architektury i Budownictwa

24 355-47-68
24 355-47-54
24 355-47-59

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Odpady, emisja powietrza 24 355-47-53
Lasy, pozwolenia integrowane 24 355-47-60
Ochr. przyrody, rybactwo, karty wędk.24 355-47-58

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

24 355-47-56

Wydział Drogownictwa

24 355-76-78
wycinka drzew, odszkodowania 24 355-76-80

Geolog Powiatowy

24 355-47-05

Inspektor Ochrony Danych

24 357-41-10

Adres skrytki e-puap Starostwa Powiatowego w Kutnie: /4d3fdx51sp/SkrytkaESP

Lista kont Starostwa Powiatowego w Kutnie do dokonywania wpłat:

1) PEKAO S.A. Oddział w Kutnie nr 18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

- dochody komunikacji;

- opłaty geodezyjne;

- dzienniki budowy i karty wędkarskie;

- opłaty za zaświadczenia i licencje;

- holowanie i przechowywanie pojazdu;

- dzierżawa terenu pod garaż;

- czynsze;

2) PEKAO S.A. Oddział w Kutnie nr 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576

- opłaty ewidencyjne;

- wadium;

- zabezpieczenia roszczeń;

- zabezpieczenia wykonania robót;

3) PEKAO S.A. Oddział w Kutnie nr 86 1240 3190 1111 0010 3126 5000

- wieczyste użytkowanie;

- czynsz dzierżawy;

- trwały zarząd;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;

4) Urząd Miasta w Kutnie pl. M. J. Piłsudskiego 18
BGŻ S. A. Oddział w Kutnie 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

- opłata skarbowa


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.