Kandydat do Komisji Konkursowej

2017-11-13

Zarząd Powiatu w Kutnie

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJSPOŁECZEŃSTWA

W 2018 ROKU

Rodzaj zadania

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: starostwo@powiatkutno.eu, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Kutnie, adres jak wyżej.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W składzie komisji konkursowej może znaleźć się maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. (Rozdz. XII. §1 ust. 4 Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.).

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da pkt 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16 oraz w Wydziale Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 16.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.