Decyzja w sprawie Woli Pierowej

2017-07-28

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art.8a ust. 5 Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i przysługujących im udziałów we wspólnocie zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 6 w/w Ustawy uprawnionymi do udziału we wspólnocie są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życia ustawy (5 lipca 1962 r. – 4 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały z tej wspólnoty.

Informujemy, iż za dokument wyjściowy w kwestii ustalenia uprawnionych do udziałów we wspólnocie tut. organ uznał „Protokół sporządzony w dniu 7 czerwca 1956 r. we Wsi Wola Pierowa, gromady kutnowskiego na ogólnym zebraniu mieszkańców wsi […]” ustalający między innymi stan posiadania „poserwitutowych łąk i pastwisk należących do wsi Wola Pierowa”. Wszyscy uprawnieni wg tego protokołu, zestawieni zostali w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma, w której wskazano też powierzchnię gospodarstw rolnych, jakie osoby te (bądź ich sukcesorzy prawni) posiadały w roku 1957 oraz w roku 1963.

Zauważyć należy, że jak wskazano w Decyzji Starosty Kutnowskiego znak: GN.6622.2.2016 z dnia 2 marca 2017 r. z nieruchomości stanowiącej pierwotnie przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa wydzielono przed 31 grudnia 1962 r. część gruntu, który został podzielony na działki indywidualne między współuprawnionych. Osób, które dostały do osobistego posiadania grunty poserwitutowe nie można zatem uznać za uprawnione do udziałów we wspólnocie, gdyż już przed 1957 r. dostały do wyłącznej dyspozycji część gruntów z tej wspólnoty wydzielonych. Są nimi następujące podmioty wymienione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma:

- Bujalski Józef s. Tomasza – który w 1957 r. dysponował działką nr 38 o pow. 0,89 ha, wydzieloną z gruntów stanowiących przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa;

- Kusowski Antoni s. Wojciecha - który w 1957 r. dysponował działką nr 39 o pow. 1,13 ha, wydzieloną z gruntów stanowiących przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa;

- Szymański Roman s. Józefa - który w 1957 r. dysponował działką nr 36 o pow. 2,34 ha, wydzieloną z gruntów stanowiących przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa;

- Tusiński Józef s. Jakuba - który w 1957 r. dysponował działką nr 42 o pow. 0,77 ha, wydzieloną z gruntów stanowiących przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa;

- Wiśniewski Stanisław s. Leona - który w 1957 r. dysponował działką nr 41 o pow. 1,28 ha, wydzieloną z gruntów stanowiących przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa;

- Parafia Rzymskokatolicka - która w 1957 r. dysponowała działką nr 37 o pow. 1,29 ha, wydzieloną z gruntów stanowiących przedmiot wspólnego władania mieszkańców wsi Wola Pierowa.

Odnosząc się zaś do wniosków o ustalenie udziałów we wspólnocie składanych przez następców prawnych uprawnionych do tych udziałów, tut. organ stwierdził co następuje:

- zgodnie z oświadczeniem Jana Włodarczyka w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 2,80 ha, położonego we wsi Wola Pierowa był Józef Andrysiak i w tym okresie faktycznie korzystał on z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Okoliczność posiadania nieruchomości o łącznej pow. 2,80 ha położonej we Wsi Wola Pierowa przez Józefa Andrysiaka potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. oraz szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1957 r., co wskazuje, iż osoba ta nieprzerwanie władała gruntem o pow. 2,80 ha od 1957 r. do 1963 r. Ponadto Józef Andrysiak figuruje jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” w protokole z dnia 7 czerwca 1956 r.;

- zgodnie z oświadczeniem Piotra Włodarczyka w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 1,19 ha, położonego we wsi Wola Pierowa byli Stanisław i Stefania Stawiccy i w tym okresie faktycznie korzystali oni z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Okoliczność posiadania nieruchomości o łącznej pow. 1,19 ha położonej we Wsi Wola Pierowa przez Stanisława Stawickiego (syna Walentego) potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. oraz szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1957 r., co wskazuje, iż osoba ta nieprzerwanie władała gruntem o pow. 2,80 ha od 1957 r. do 1963 r. Osoba ta nie figuruje jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” w protokole z dnia 7 czerwca 1956 r.;

- zgodnie z oświadczeniem Wiesławy Dolatowskiej w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 13,76 ha, położonego we wsi Wola Pierowa był Stefan Dolatowski i w tym okresie faktycznie korzystał on z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Okoliczność posiadania nieruchomości o łącznej pow. 1,49 ha położonej we Wsi Wola Pierowa przez Stefana Dolatowksiego (syna Szczepana) potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. Żaden ze znanych tut. organowi dokumentów nie potwierdza natomiast przysługiwania tej osobie posiadania w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. gruntów o pow. 13,76 ha. Dokumentów takich nie złożyła również składająca oświadczenie - Wiesława Dolatowska. Stefan Dolatowski nie figuruje ponadto jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” w protokole z dnia 7 czerwca 1956 r.;

- zgodnie z oświadczeniami Marcina Szadziewskiego, Heleny Szadziewskiej i Elżbiety Szadziewskiej w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 7,48 ha, położonego we wsi Wola Pierowa byli Andrzej i Stanisława Sawicz i w tym okresie faktycznie korzystali oni z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Okoliczność posiadania nieruchomości o łącznej pow. 6,84 ha położonej we Wsi Wola Pierowa przez Andrzeja Sawicza potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. Ponadto Andrzej Sawicz figuruje jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” z protokole z dnia 7 czerwca 1956 r.;

- zgodnie z oświadczeniami Doroty Matusiak, Łukasza Matusiaka oraz Pawła Matusiaka w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 3,56 ha, położonego we wsi Wola Pierowa był Bolesław Matusiak i w tym okresie faktycznie korzystał on z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Okoliczność posiadania nieruchomości o pow. 1,93 ha (dz. nr 44) położonej we Wsi Wola Pierowa przez Bolesława Matusiaka potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. Wedle tego samego dokumentu posiadaczem gruntu o pow. 1,58 ha (dz. nr 45) był natomiast Józef Matusiak. Obie te działki odpowiadają dzisiejszej działce nr 40 o pow. 3,59 ha. Zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez składających oświadczenie oraz dokumentami zgromadzonymi w dowodach zmian rejestru ewidencji gruntów właścicielem obu nieruchomości w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. był na (na zasadach wspólności małżeńskiej, wraz z żoną Józefą) Bolesława Matusiak. Osoba ta nie figuruje jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” w protokole z dnia 7 czerwca 1956 r.;

- zgodnie z oświadczeniem Wiesława Stokwisza w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 5,65 ha, położonego we wsi Wola Pierowa był Antoni Kakaryga i w tym okresie faktycznie korzystał on z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Okoliczność posiadania nieruchomości o łącznej pow. 5,71 ha położonej we Wsi Wola Pierowa przez Antoniego Kakarygę potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. oraz szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1957 r., co wskazuje, iż osoba ta nieprzerwanie władała gruntem o pow. 5,71 ha od 1957 r. do 1963 r. Ponadto Antoni Kakaryga figuruje jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” w protokole z dnia 7 czerwca 1956 r. Zgodnie z tym samym oświadczeniem w okresie od 5 lipca 1962 r. do dnia 4 lipca 1963 r. posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. 4,22 ha, położonego we wsi Wola Pierowa była Zofia Stokwisz i w tym okresie faktycznie korzystała ona z gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa. Natomiast okoliczność posiadania nieruchomości o łącznej pow. 4,22 ha położonej we Wsi Wola Pierowa nie przez Zofię Stokwisz, lecz przez Adama Stokwisza potwierdza szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1963 r. oraz szczegółowy rejestr pomiarowo – klasyfikacyjny z 1957 r., co wskazuje, iż osoba ta nieprzerwanie władała gruntem o pow. 4,22 ha od 1957 r. do 1963 r. Ponadto to Adam Stokwisz figuruje jako uprawniony do udziału w „łąkach poserwitutowych” w protokole z dnia 7 czerwca 1956 r.

Konfrontując ze sobą cały zebrany materiał dowodowy (dokumenty, oświadczenia), tut. organ ustalił wstępnie wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i przysługujących im udziałów we wspólnocie – załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), zawiadamiam strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego pisma (wg ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości i jego wywieszenia w urzędzie gminy oraz w starostwie) w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój nr 12).

Z uwagi na konieczność umożliwienia stronom realizacji ich uprawnień wynikających z w/w art. 10 KPA, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin wydania decyzji w sprawie – do dnia 29 września 2017 r.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Nowe Ostrowy (2 egz. – w tym jeden celem wywieszenia na tablicy informacyjnej urzędu gminy);
  2. Sołtys Wsi Wola Pierowa (2 egz. w tym jeden celem podania do publicznej wiadomości);
  3. a/a

DECYZJA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.