Członkostwo w Komisji Konkursowej

2016-03-02

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Powiatu w Kutnie

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

I. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych upowszechniających i popularyzujących różne dziedziny kultury i sztuki.

2. Wspieranie inicjatyw mających na celu pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej.

3. Zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Weterana.

4. Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2020”, zgodnego z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

II. EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE.

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego – wydawnictwa cykliczne i monografie .

3. Organizacja olimpiad i konkursów tematycznych, przedmiotowych, itp. dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

III. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Organizacja oraz udział w zawodach i imprezach organizowanych w ramach rozgrywek powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich..

2. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia do dnia 11 marca 2016r.:

  • w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: oswiata@powiatkutno.eu,
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 16; 99 – 300 Kutno
  • lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Kutnie, adres jak wyżej.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest :

  • poniżej,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
  • a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16
  • oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Staszica 27.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.