Chcesz zostać członkiem Komisji Konkursowej?

2017-03-15

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Powiatu w Kutnie

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

I. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji powiatu kutnowskiego

2. Wydarzenia o charakterze patriotycznym przyczyniające się do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

3. Programowa ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami w Powiecie Kutnowskim.

II. EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych.

2. Wspieranie edycji wydawnictw związanych tematycznie z powiatem kutnowskim.

III. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kutnowskiego.

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych przyczyniających się do masowego uczestnictwa mieszkańców powiatu kutnowskiego w kulturze fizycznej.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 27 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Kutnie, Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

Karta zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe) a także na tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16 oraz u Pełnomocnika Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Królowej Jadwigi 7 pok. 52.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.