Powiatowe zawody sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodziezy

2017-06-02

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 176/XXXI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Rodzaj powierzanego zadania oraz wysokość środków przewidzianych na jego realizację:

Organizacja powiatowych zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Na powierzenie realizacji zadania Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:
16 000 zł.

  1. Termin realizacji zadań przewiduje się na okres: wrzesień – grudzień 2017 r. (od dnia
    1 września 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.).
  2. Preferowane będą oferty:

a) dotyczące projektów, w których weźmie udział nie mniej niż 150 uczestników ;

b) wpisujące się w obchody jubileuszu 150-lecia Powiatu Kutnowskiego oraz podkreślające 150 rocznicę jego powstania.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty Konkurs Ofert 2017- SPORT II. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 1500.

  1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu (nie data stempla pocztowego).
  2. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
    na stronie internetowej http://www.bip.kutno.pl/dokumenty/8363 .

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać też osobiście u Pełnomocnika Starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7; tel. 24 357 41 09 ; e-mail: pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu .

OGŁOSZENIE


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.